ALGEMENE LEVERING- EN VERKOOPVOORWAARDEN CONTESHOP

 1. DEFINITIES
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   • Conte Nederland: handelend onder naam 'Conteshop', geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63054663;
   • producten: alle artikelen en/of diensten die klant bij Conteshop bestelt en/of afneemt;
   • klant: elke natuurlijke persoon (minimaal 16 jaar) of rechtspersoon die tot Conteshop in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Conteshop gesloten en/of te sluiten koopovereenkomst of andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder klant ook verstaan diegene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten en/of diensten worden geleverd;
   • overeenkomst: iedere afspraak en koopovereenkomst tussen Conteshop en klant. Tevens wordt hieronder ook verstaan een overeenkomst op afstand, waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middel(en) dat kan/kunnen worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
   • levering van: levering van producten en het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Conteshop aangegane overeenkomsten, aanbiedingen, leveringen en diensten. Tevens op door Conteshop aangegane overeenkomsten die tot stand is gekomen tussen Conteshop en klant.
  3. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de voorwaarden gelden slechts voor zover Conteshop daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of indien zulks met Conteshop schriftelijk is overeengekomen.
 2. OFFERTES EN/OF AANBIEDINGEN
  1. Alle offertes en/of aanbiedingen van Conteshop zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. Eventuele toezeggingen van Conteshop, binden Conteshop alleen indien deze door bevoegde bestuurders vanConteshop uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 3. OVEREENKOMST
  1. Conteshop behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren zonder dat een dergelijke weigering recht geeft op schadevergoeding.
  2. Indien klant niet (meer) kredietwaardig blijkt te zijn heeft Conteshop het recht een order van klant te weigeren.
  3. Voor de nakoming van zijn verplichtingen kan Conteshop extra zekerheid van de klant verlangen.
  4. Conteshop is niet gebonden bij kennelijk gemaakte verschrijvingen, druk- en zetfouten. Op basis van verschrijvingen, druk- en zetfouten kan van Conteshop niet verlangd worden het artikel te verkopen.
 4. PRIJZEN
  1. Conteshop prijzen gelden in de looptijd van een aanbieding. Alle voorgaande aanbiedingen vervallen wanneer er een nieuwe aanbieding verschijnt via een folder, reclamedrukwerk, website of via welke media dan ook.
  2. Indien de omstandigheden waarop Conteshop zijn prijzen op baseert wijzigen heeft Conteshop het recht deze prijzen te veranderen.
  3. Conteshop vermeldt de prijzen exclusief BTW in een folder. Bijkomende kosten zoals vervoer, emballage, e.d. worden apart in rekening gebracht.
 5. LEVERINGSTERMIJN
  1. Conteshop leveringstermijn is gebaseerd op een verwacht moment en/of omstandigheden bij het plaatsen van een order.
  2. Conteshop levert de producten op de door klant aangegeven adres. Klant heeft geen recht op schadevergoeding indien de afleveringstermijn is overschreden. Tevens ook wanneer de voorraad niet strekt.
  3. Conteshop brengt voor het opnieuw aanbieden opslagkosten in rekening, wanneer de producten niet afgenomen worden op de overeengekomen datum en tijdstip.
  4. Conteshop neemt oude producten alleen retour in originele verpakking met eventuele originele aangehechte prijs stickers/kaartjes.
 6. LEVERING EN RISICO
  1. Het risico voor de producten gaat over op de klant bij levering. Klant is direct in verzuim indien de producten niet op de overeengekomen datum en tijdstip worden afgenomen. Bij direct verzuim door klant worden de producten door Conteshop opgeslagen of doorverkocht aan derden voor rekening en risico van de klant.
 7. BETALINGSCONDITIES
  1. Betaling door de klant geschiedt bij het plaatsen van een order of uiterlijk bij levering.
  2. Klant betaalt de openstaande bedragen binnen dertig dagen na factuurdatum aan Conteshop.
  3. Klant heeft geen recht op verrekening of opschorting. Alleen Conteshop heeft het recht op verrekening.
  4. Conteshop brengt buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente in rekening bij niet tijdige betaling door klant.
 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. De door Conteshop aan de klant geleverde producten, e.d. toebehoren blijft eigendom van Conteshop, totdat de klant aan al zijn verplichtingen tegenover Conteshop uit enige overeenkomst en alle vorderingen heeft voldaan.
  2. Indien alle vorderingen van Conteshop zijn voldaan door klant gaat het eigendom van de producten over op klant.
  3. Klant is niet gerechtigd de producten in eigendom van Conteshop te vervreemden, verpanden, in gebruik te geven.
  4. In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van klant, zal klant onmiddellijk Conteshop waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de rechten van Conteshop.
 9. RUILEN/RETOURNEREN
  1. Het is mogelijk om bij Conteshop gekocht product binnen 14 dagen na aankoopdatum te ruilen of retourneren. Een verzoek tot ruilen of retourneren wordt gehonoreerd binnen deze termijn na overlegging van: de (originele) aankoopfactuur; het ongebruikte, onbeschadigde en complete Product; de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het Product; het compleet ingevulde garantiebewijs, indien toepasselijk. Klant kan geen rechten ontlenen aan het in behandeling nemen van een klacht door Conteshop.
  2. Producten die op basis van hygiënische overwegingen niet meer kunnen worden verkocht en speciaal bestelde producten worden niet retour genomen.
  3. Indien het Product onjuist is gebruikt of is beschadigd is Conteshop niet verplicht gekochte producten te ruilen of te retourneren.
 10. GARANTIE/KLACHTEN
  1. Voor artikelen die Conteshop via externe leveranciers heeft verkregen gelden de garantievoorwaarden van die leveranciers, tenzij wettelijk anders is bepaald.
  2. Gebreken aan de artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals transportschade door klant vallen buiten de garantie.
  3. Recht op garantie vervalt indien de artikelen zonder toestemming van Conteshop is gewijzigd, verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.
 11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  1. Iedere aansprakelijkheid van Conteshop is beperkt tot de directe schade, inclusief ongedaanmakingsverplichting, tot hoogstens de waarde van de betreffende artikelen waarover werd gereclameerd. Tevens is iedere aansprakelijkheid verder beperkt tot hoogstens het bedrag dat de verzekeraar van Conteshop in het betreffende geval uitkeert.
  2. Conteshop is niet aansprakelijk voor overige schade van klant of derden, inclusief gevolgschade, immateriële schade, omzetverlies, bedrijfsschade, e.d, tenzij wettelijk anders is/wordt bepaald.
  3. Tenzij wettelijk anders is/wordt bepaald, is Conteshop niet aansprakelijk voor (overige) schade van klant of derden, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, omzetverlies of bedrijfsschade.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Conteshop blijft beperkt tot vervanging van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.
 12. OVERMACHT/NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
  1. Indien Conteshop door overmacht of niet toerekenbare tekortkoming, niet aan haar verplichtingen jegens haar klant kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort gedurende de belemmering, zonder dat Conteshop tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  2. Elk van de partijen hebben het recht de overeenkomst gedurende geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden indien enige belemmering meer dan twee maanden heeft geduurd, zonder dat Conteshop tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  3. Onder overmacht wordt verstaan: buiten de wil van Conteshop onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming blijvend of tijdelijk wordt belemmerd.
 13. VERZUIM/ONTBINDING
  1. Conteshop is gerechtigd de overeenkomst op te schorten indien klant niet, niet tijdig en/of behoorlijk voldoet aan enige verplichting die uit enige overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien. Klant is dan zonder nadere schriftelijke mededeling in verzuim na verval van de betalingstermijn.
  2. Conteshop is gerechtigd alle Overeenkomsten met klant met onmiddellijke ingang te beëindigen en alle vorderingen in een keer op te eisen in geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van klant.
 14. PRIVACY
  1. Conteshop verwerkt persoonsgegevens van klant in het kader van: (beoordelen van een aanvraag tot) het verstrekken, gebruiken, en intrekken van orders; het toesturen van nieuwsbrieven (zoals de Conteshop folders) of andere (marketing) informatie voor producten of diensten; het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een overeenkomst; analyse voor marketing en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van incidenten en geschillen.
  2. Bij het plaatsen van een order stemt klant in met de verwerking van persoonsgegevens. Naast deze voorwaarden is het privacy statement van Conteshop van toepassing. Conteshop kan voor zover noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan een groepsmaatschappij van Conteshop.
 15. DOMICILE EN GESCHILLEN
  1. Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.